Ochrana osobných údajov

Obchodná spoločnosť Good Nutrition s. r. o., so sídlom: Jozefa Adamca 9983/24 917 01 Trnava, IČO:
56 045 611, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
56007/T (ďalej len „Good Nutrition., alebo „prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ internetového
obchodu www.vjem.sk vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za
prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s ustanoveniami Nariadenia európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ustanoveniami zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a ostatných právnych predpisov v oblasti ochrany
osobných údajov.
Zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane
venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách ochrany a spracúvania osobných údajov
Vás informujeme o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich
spracúvame, uchovávame a používame.

1. Osobné údaje a ich spracúvanie
1.1. Rozsah osobných údajov
Pri využívaní našich služieb spracúvame nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb/subjektov:
meno a priezvisko,
emailová adresa,
adresa trvalého pobytu,
telefónne číslo,
číslo bankového účtu (IBAN),
IP adresa,
súbory cookies,
1.2. Účely spracúvania osobných údajov:
Zabezpečovanie plnenia Vami objednaných služieb a dodania tovaru (predaj tovaru
zákazníkom). Pri našej podnikateľskej činnosti Vám poskytujeme služby a dodávame
tovar, pričom pre realizáciu týchto činností je potrebné spracúvať Vaše osobné údaje vo
vyššie uvedenom rozsahu. Prostredníctvom internetového obchodu uskutočňujeme
predaj tovaru návštevníkom zákazníkom obchodu. Tieto údaje sa spracúvajú výlučne na
účel uzatvorenia zmlúv k poskytovaniu služieb a dodaniu tovaru našou spoločnosťou,
taktiež na účel vystavenia faktúr za nami poskytnuté služby a tovar, na účel vedenia
účtovníctva v súlade s právnymi predpismi SR a na účel samotného dodania služieb
a tovaru kupujúcemu, prípadne na vybavenie reklamácie služieb, alebo tovaru.
Právny základ spracúvania podľa článku 6, ods. 1 písm. b) GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1
písm. b) ZOOÚ, (v prípade reklamácií podľa článku 6, ods. 1 písm. c) GDPR, alebo podľa
§ 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ).

 

Vedenia databázy klientov na základe dobrovoľnej registrácie do zákazníckeho
konta. Náš internetový obchod poskytuje možnosť jeho návštevníkom zákazníkom
vytvoriť si zákaznícke konto, v ktorom bude vedená história jeho nákupov, zoznam
preferovaného tovaru a iné informácie týkajúce sa nákupov na internetovom obchode,
vrátane fakturačných a doručovacích adries zákazníka. Na tento účel spracúvania
osobných údajov zákazník ako dotknutá osoba udeľuje súhlas, ktorý je možné kedykoľvek
odvolať.
Právny základ spracúvania podľa článku 6, ods. 1 písm. a) GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1
písm. a) ZOOÚ.
Marketingové účely (zasielanie marketingových informácií na emailovú adresu
dotknutej osoby, komunikácia s dotknutou osobou o produktoch prevádzkovateľa
prostredníctvom jej emailovej adresy, zasielanie všeobecných informácií o produktoch a
oznámení o novinkách i akciových ponukách na webovej stránke prostredníctvom správ
„Newsletter“ na emailovú adresu dotknutej osoby), alebo informovanie zákazníka
o možnosti prihlásiť sa do prípadnej súťaže. Na tento účel spracúvania osobných údajov
zákazník ako dotknutá osoba udeľuje súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.
Právny základ spracúvania podľa článku 6, ods. 1 písm. a) GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1
písm. a) ZOOÚ.
Prieskum spokojnosti zákazníka prostredníctvom komunikácie s dotknutou osobou
cez emailovú adresu. Na tento účel spracúvania osobných údajov zákazník ako dotknutá
osoba udeľuje súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.
Právny základ spracúvania podľa článku 6, ods. 1 písm. a) GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1
písm. a) ZOOÚ.
Uplatňovanie nárokov spoločnosti Good Nutrition ako prevádzkovateľa internetového
obchodu, pričom ide o údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje
uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby, údaje uvedené v záznamoch
o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným
uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Good Nutrition.
Právny základ spracúvania podľa článku 6, ods. 1 písm. f) GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1
písm. f) ZOOÚ.
Plnenie zákonných povinností spoločnosti Good Nutrition ako prevádzkovateľa
internetového obchodu, ktoré je povinný plniť v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Právny základ spracúvania podľa článku 6, ods. 1 písm. c) GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1
písm. c) ZOOÚ.

2. Právne základy spracúvania osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb na účely uvedené v predchádzajúcom článku spracúvame na
právnych základoch:

 

nevyhnutnosti na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby
sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
podľa článku 6, ods. 1 písm. b) GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ;
nevyhnutnosti na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6, ods. 1
písm. c) GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ;
súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na jeden alebo viaceré
konkrétne účely podľa článku 6, ods. 1 písm. a) GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1 písm. a)
ZOOÚ;
nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia
strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo
základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,
najmä ak je dotknutou osobu dieťa podľa článku 6, ods. 1 písm. f) GDPR, alebo podľa § 13
ods. 1 písm. f) ZOOÚ.

3. Zabezpečenie ochrany osobných údajov
Vaše osobné údaje, ktoré obchodná spoločnosť Good Nutrition s. r. o. spracúva a uchováva
v elektronickej podobe sú zabezpečené pred akýmkoľvek zneužitím nasledujúcimi spôsobmi:
využívaním šifrovaného spojenia na webe (https://www.vjem.sk),
využívaním antivírusového softvéru a firewall v počítačoch,
využívaním zaheslovania prístupu na web a mailingový server,
využívanie zálohy údajov prostredníctvom vlastného serveru,
využívaním zaheslovania počítačov, na ktorých sú uložené offline dáta,
uzamknutím priestorov, v ktorých sa nachádzajú počítače a server,
k dátam, ktoré obsahujú osobné údaje majú prístup iba oprávnené osoby, ktoré boli
dôkladne poučené o zabezpečení a ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje, ktoré spoločnosť Good Nutrition s. r. o. spracúva a uchováva vo fyzickej
(papierovej) podobe sú zabezpečené pred zničením, odcudzením, alebo akýmkoľvek zneužitím
nasledujúcimi spôsobmi:
využívaním uzamknutia odkladacích priestorov dokumentácie v sídle prevádzkovateľa,
prístupom výlučne konateľa obchodnej spoločnosti ako prevádzkovateľa k dokumentácii,
alebo oprávnených osôb, ktoré boli dôkladne poučené o zabezpečení a ochrane osobných
údajov,
využívaním uzamknutia priestorov sídla obchodnej spoločnosti ako prevádzkovateľa,
zabezpečením protipožiarnej ochrany priestorov sídla prevádzkovateľa.

4. Obdobie spracúvania a uchovávania osobných
údajov
Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, alebo iba v čase
nevyhnutnom na splnenie účelu, na ktorý boli získané, najdlhšie však po dobu 10 rokov od ich
získania, alebo po dobu ustanovenú záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky pre
splnenie zákonných povinností (napr. účtovné / daňové povinnosti). V prípade udelenia súhlasu
dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na presne vymedzený účel spracúvania,

 

spracúvame a uschovávame príslušné osobné údaje po dobu 5 rokov, najdlhšie však do odvolania
súhlasu dotknutej osoby.

5. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov
Osoba mladšia ako 16 rokov môže v súlade s článkom 8 ods. 1 GDPR udeliť súhlas na spracovanie
osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto
súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností tejto osoby. Z toho dôvodu
môže osoba mladšia ako 16 rokov využívať služby internetového obchodu prevádzkovateľa, pre
ktoré sa vyžaduje udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, iba ak na to udelí súhlas jeho
zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

6. Poskytnutie osobných údajov iným príjemcom
Spracúvané osobné údaje poskytujeme externej účtovníckej spoločnosti na základe zákonných
dôvodov v súlade s právnou úpravou účtovníctva (fakturačné údaje), kuriérskym spoločnostiam
za účelom dodania tovaru kupujúcemu (zákazníkovi), spoločnostiam zabezpečujúcim funkčnosť
našich internetových stránok, prípadne iným spoločnostiam, ktoré nám poskytujú služby za
účelom prevádzkovania internetového obchodu a sú uvedené v zozname nižšie. Poskytnuté
osobné údaje sú chránené príjemcami (sprostredkovateľmi) v rovnakej miere, akú zabezpečuje
naša spoločnosť na základe uzatvorených zmlúv s týmito príjemcami (sprostredkovateľmi),
v ktorých sa zaväzujú ochraňovať a dodržiavať pravidlá spracúvania osobných údajov v súlade
s GDPR a zákonom ZOOÚ.
Zoznam príjemcov:
PIT s.r.o., AltTag Media s.r.o., FREE Company s.r.o., Effectix.com, s.r.o., SuperFaktura s.r.o.
7. Práva dotknutých osôb
Kupujúci (zákazníci) ako dotknuté osoby majú v súlade s GDPR a zákonom ZOOÚ nasledovné
práva:
b) Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.
V prípade, ak súhlas so spracúvaním osobných údajov odvoláte, Vaše osobné údaje budú
vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka osobných údajov, ktoré
prevádzkovateľ potrebuje na ochranu svojich oprávnených záujmov. Zároveň Vás však
upozorňujeme, že v prípade ak odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa
predchádzajúcej vety, môže tým dôjsť k znemožneniu poskytovania služieb z našej
strany. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založenú na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. K výmazu Vašich osobných údajov
dochádza rovnako v prípade, ak Vaše osobné údaje už nebudú potrebné pre stanovený
účel alebo ak sa stane spracúvanie Vašich osobných údajov neprípustné z iných zákonom
stanovených dôvodov.
c) Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek nás požiadať o bezplatnú informáciu
o spracúvaní Vašich osobných údajov.
d) Ako dotknutá osoba máte ďalej nasledujúce práva:

 

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa
dotknutej osoby a informáciám o ich spracúvaní,
právo na opravu osobných údajov,
právo na vymazanie osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať spracúvanie osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOÚ.
právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.

8. Súbory cookies
Webová stránka internetového obchodu prevádzkovateľa používa Cookies súbory
v nasledujúcom rozsahu:
Súbor Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý je odoslaný
webovým serverom do webového prehliadača a je uložený prehliadačom na Vašom mobilnom
zariadení alebo počítači za účelom Vašej identifikácie (zväčša na základe anonymných
identifikátorov). Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od
servera zobrazenie stránky za účelom identifikácie Vašej návštevy na určitej stránke, zoznamu
reklám, na ktoré ste reagovali, typ prehliadača, ktorý používate a tiež za účelom zapamätania si
údajov, ktoré ste zadali do alebo na našej Webstránke.
Cookies používame za účelom personalizácie obsahu a reklám, ktoré sa Vám zobrazujú,
umožnenia využívania funkcionalít sociálnych médií a za účelom analýzy návštevnosti. Informácie
o používaní našej Webstránky poskytujeme našim partnerom z oblasti sociálnych médií, reklamy
a analýzy, ktoré môžu tieto údaje spájať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré
získali z dôvodu Vášho využívania ich služieb.
Cookies používame, aby sme sa vedeli prispôsobiť Vašim potrebám, aby sme Vás vedeli odlíšiť od
iných používateľov, aby sme zabránili zobrazovaniu reklám vo Vašom prehliadači, ktoré pre Vás
nie sú zaujímavé a aby ste sa nemuseli opakovane prihlasovať do našej Webstránky.
Používame buď „trvalé“ alebo „dočasné“ cookies: trvalé cookies budú uložené vo Vašom
internetovom prehliadači až do dňa ich určenej exspirácie, ak ich pred týmto dňom neodstránite;
dočasné cookies, na druhej strane, exspirujú v momente, kedy zavriete internetový prehliadač.
Ďalej používame aj cookies tretích strán: Cookies tretích strán sú cookies, ktoré sú nastavené inou
stránkou než našou Webstránkou. Napríklad, tlačidlá sociálnych médií „Páči sa mi to“
umiestnených na ich webstránke. Takéto tlačidlo môže stiahnuť cookies, ktoré môžu byť čítané
prevádzkovateľom týchto sociálnych médií. Cieľom týchto cookies tretích strán je zväčša
zbieranie určitých informácií za účelom výskumu v oblasti správania, demografie a v
neposlednom rade aj za účelom vykonávania cieleného marketingu.
Cookies zväčša neobsahujú informácie, na základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať, ale
Vaše Osobné údaje, ktoré uchovávame môžu byť prepojené s údajmi, ktoré sú získavané a
ukladané z cookies.

 

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli
vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby),
používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.
Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola
nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod
zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované.
Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho
internetového obchodu.
Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo
výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom
spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné
údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp.
konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z
cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar
si prezeral a pod).
Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov
môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám
považujeme za relevantnú.
Prosím berte na vedomie, že zablokovanie a/alebo odstránenie cookies môže mať negatívny
dopad na Vašu schopnosť využívať Webstránku a/alebo Služby

9. Odkazy na iné webové stránky
Na našich webových stránkach môžu byť umiestnené odkazy na iné webové lokality, ktoré
obsahovo podobné a týkajú sa informácií alebo udalostí vo svete. Upozorňujeme, že tieto webové
stránky prevažne prevádzkujú iné subjekty, ktoré si ochranu a dodržiavanie pravidiel
spracúvania osobných údajov zabezpečujú samostatne. Naša spoločnosť nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na
týchto webových stránkach alebo prístupných, prípadne ponúkaných prostredníctvom nich.

10. Kontaktné informácie
V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov a žiadostí týkajúcich sa Zásad ochrany a spracúvania
osobných údajov, nás kontaktujte písomne na adrese uvedenej nižšie, alebo prostredníctvom e
mailovej adresy.
Adresa:
Good Nutrition s. r. o.
Piešťanská 3
917 01 Trnava
Slovenská republika

Emailová adresa: info@vjem.sk

 

11. Platnosť a účinnosť zásad ochrany osobných
údajov
Tieto Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov u nás platia od 1.3.2024 .

—————————————————————————————————————————-
Good Nutrition s. r. o.
2024